مسیر نما ارتجاعی کامپوزیتی :

یکی دیگر از محصولات شرکت هدایت کامپوزیت پارسیان تولید انواع مسیر نما ارتجاعی کامپوزیتی است و که  در ارتفاع وسایز های مختلف تولید میگردند.